Jingpho / Kachin

China, Jingpho (Kachin)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank 23 de Janeiro: “Karai Kasang a mungga chyum laika gaw nthoi re.
The word of God is light”
13,3 MB Black-down-arrow Download
Blank 22 de Janeiro: “Daw jaw ai lam.
Serve to the Lord”
13,3 MB Black-down-arrow Download
Blank 21 de Janeiro: “Karai Kasang a tara hpe san htai ai lam.
Question about God's Law”
13,3 MB Black-down-arrow Download
Blank 19 de Janeiro: “Eig yug ein: da" moug: lagyo: mungdang.
Second Angel's Message from Revelation”
13,3 MB Black-down-arrow Download
Blank 18 de Janeiro: “Mangsoo: da" gyeing: shang: gyi: thang' da" jheddab myid.
Holy Love of God”
13,3 MB Black-down-arrow Download
Blank 17 de Janeiro: “Lhaovo jham: paug' nghe mungdao:.
Bible reading program”
13,3 MB Black-down-arrow Download
Blank 16 de Janeiro: “Hkristan Sadi sahka ai lam mungga.
Christian temperance”
13,3 MB Black-down-arrow Download
Blank 15 de Janeiro: “Shingran daw kaba 2 na Ehpesu mare matu mungga.
Message for Ehpesus Church from Revelation chapter2”
13,3 MB Black-down-arrow Download
Blank 14 de Janeiro: “Shingran laika hpe shachyen gahpaw.
Introduction for Revelation”
13,3 MB Black-down-arrow Download
Blank 13 de Janeiro: “Karai Kasang shadut ya ai myit malai lam ngu ai.
Repentance from the gifted of God”
13,3 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7