Jingpho / Kachin

China, Jingpho (Kachin)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank 16 Fév.: “The manner of Christ coming // Yesu gungdu gyeing" yo' gyo" ri" wa.” 13,54 Mo Black-down-arrow Download
Blank 15 Fév.: “True way for salvation // Khyoid yu hkyoo: mo" zo" agyeing" ga zi.” 13,53 Mo Black-down-arrow Download
Blank 14 Fév.: “Living in God // Mo"so nyang" soin" byid ra" kaoso' gyaung: khyo.” 13,26 Mo Black-down-arrow Download
Blank 13 Fév.: “New kingdom of God // Mungkan ningnan.” 13,09 Mo Black-down-arrow Download
Blank 12 Fév.: “Only by grace alone // N'gin dan ai shaman chye ju.” 13,09 Mo Black-down-arrow Download
Blank 11 Fév.: “Change to Perfect in Christ // Hkum Tsup re ai arawn asam galai nga mu.” 13,19 Mo Black-down-arrow Download
Blank 10 Fév.: “We should worship to God in His Willingness // Karai Kasang kap la ai nawku daw jau lam.” 13,24 Mo Black-down-arrow Download
Blank 9 Fév.: “The truth By grace for Salvation // Khyoid yu khyoo: je" ju".” 13,26 Mo Black-down-arrow Download
Blank 8 Fév.: “Unity in Christ's Body // Yesu mo gung shoin" khyoo:” 13,26 Mo Black-down-arrow Download
Blank 3 Fév.: “Hkristu Yesu gaw Kadai rai ta?
Who is Jesus?”
13,26 Mo Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8