Jingpho / Kachin

China, Jingpho (Kachin)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank 17 Avr.: “Prepare to meet thy God: Today is the end time Part2 // Mangsoo yo' shau" wa shid' re" lang" nyid' ca" bye:.” 106,08 Mo Black-down-arrow Download
Blank 16 Avr.: “If you lost your wealth,what will you do? Part2 // Ne" ra" khao so' ze seim" re.” 106,08 Mo Black-down-arrow Download
Blank 15 Avr.: “Service for Christ Part2 // Hkristu hta ap nawng nga ga.” 106,08 Mo Black-down-arrow Download
Blank 14 Avr.: “Fullness of the time in this world Part2 // Aten gaw dik tup wa sai lam.” 106,08 Mo Black-down-arrow Download
Blank 13 Avr.: “Wherever we go Part2 // Gara de mi du yang du.” 106,08 Mo Black-down-arrow Download
Blank 12 Avr.: “What is the repentance? Part2 // Myit malai ngu ai hpa rai ta.” 106,08 Mo Black-down-arrow Download
Blank 11 Avr.: “Clear describe for the Sabbath Part2 // Labain nyid" ri: kyo' kyo' tid' to' bye:.” 106,08 Mo Black-down-arrow Download
Blank 10 Avr.: “God calling Part2 // Mangsoo da" khe yu shau" bang: .” 106,08 Mo Black-down-arrow Download
Blank 9 Avr.: “If you lost your wealth,what will you do? Part2 // Ne" ra" khao so' ze seim" re.” 106,08 Mo Black-down-arrow Download
Blank 8 Avr.: “God open for true repentance Part2 // Karai kasang myit ra ai myit malai lam.” 106,08 Mo Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14