AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 01 Tháng năm: “Tho Phuong & Doi Song - Worship & Life” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 30 Tháng tư: “Ba Dieu Dung So - Three Fear Not” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 29 Tháng tư: “Danien Doan 3 Uu Tien Quan Trong -Daniel Chapter 3 Top Priority” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 28 Tháng tư: “Danien Doan 2 Noi Dang Tin Cay - Daniel Chapter 2 The Worthiest Place To Trust” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 27 Tháng tư: “Danien Doan 1 Thuc An & On Phuoc - Daniel Chapter 1 Food & Blessing” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 26 Tháng tư: “Danien 01 Sao Troi Bui Dat Sao Troi - Daniel Chapter 1 Star Dust Star” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 25 Tháng tư: “Duc Chua Giesu & Me Mari - Jesus Christ & Mary His Mother” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 24 Tháng tư: “Thai Do De Song 2 - Attitude for Living” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 23 Tháng tư: “Tin Kinh & Thoa Long - Godliness & Contentment” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 22 Tháng tư: “Duc Chua Giesu La Ai IV - Who Is Jesus Christ IV” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về