AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 26 Tháng ba: “Dieu Ran Thu 4 Phan 2 - The Fourth Commandment Part 2” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 25 Tháng ba: “Dieu Ran Thu 4 Su Quan Trong Cua Ngay Sabat (Phan 1) - The 4th Commandment the Importance of the Sabbath Part 1” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 24 Tháng ba: “Doi Moi Cho Nam Moi - Changing For the New Year” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 23 Tháng ba: “Dieu Ran Thu 3 Ton Trong Danh Chua - 3rd Commandment Honor God's Name” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 22 Tháng ba: “Dieu Ran Thu 2 Dung Gioi Han Chua - 2nd Commandment Do Not Limit God” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 21 Tháng ba: “Dieu Ran Thu 1 Chi Co Mot Chua - The First Commanment Only One God” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 20 Tháng ba: “Duc Chua Giesu La Ai - Who Is Christ The Lord” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 19 Tháng ba: “Doi Moi Cho Nam Moi - New Change For The New Year” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 18 Tháng ba: “Quang Ganh Lo Di - Throw Away Worry” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 17 Tháng ba: “Su Diep Canh Bao So 1 - The First Warning Message” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về