AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ

China, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 25 Tháng tư: “Duc Chua Giesu & Me Mari - Jesus Christ & Mary His Mother” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 24 Tháng tư: “Thai Do De Song 2 - Attitude for Living” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 23 Tháng tư: “Tin Kinh & Thoa Long - Godliness & Contentment” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 22 Tháng tư: “Duc Chua Giesu La Ai IV - Who Is Jesus Christ IV” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 21 Tháng tư: “Duc Chua Giesu La Ai III - Who Is Jesus Christ III” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 20 Tháng tư: “Duc Chua Giesu La Ai II - Who Is Jesus Christ?” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 19 Tháng tư: “Duc Chua Giesu La Ai I - Who IS Jesus Christ I” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 18 Tháng tư: “Lam Viec Phi Thuong - Doing Extraordinary Works” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 17 Tháng tư: “Bon Phan Voi Nguoi Chung Quanh - Duty to Others” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 16 Tháng tư: “Tho Phuong & Doi Song - Worship & Life” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về