AWR Mongolian / Монгол хэл / Mongol khel

China, Монгол (Mongolian)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank 19-05-27: “Арчигийн дургүйцэл” 12.6 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-05-26: “Арчигийн дургүйцэл” 12.8 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-05-25: “Сургаал номлол” 12.8 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-05-24: “Х үзэл бодол” 12.5 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-05-23: “Өгүүллэг Заяа” 12.5 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-05-22: “Есүсийн Амьдрал” 12.4 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-05-21: “Есүсийн Амьдрал” 12.7 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-05-20: “Гэр бүлийн сэдэв” 12.5 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-05-19: “Арчигийн дургүйцэл” 12.5 МБ Black-down-arrow Download
Blank 19-05-18: “Арчигийн дургүйцэл” 12.8 МБ Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21